ពិព័រណ៍

ការវេចខ្ចប់ដឹកជញ្ជូន

ab8
ab7
ab6
ab5
ab4
ab3
ab2
ab1

ពិព័រណ៍

ab1
ab2
ab3
ab4
ab5

វិញ្ញាបនបត្រ

cer2
cer1